Öffentlichkeitsbeteiligung
in der Stadt Flensburg

Handlungsfeld & Leitidee Gesundheit & gesellschaftliche Teilhabe

Flensburg steht für Offenheit, Akzeptanz, Chancengerechtigkeit und Respekt füreinander. Alle Menschen in Flensburg können gleichberechtigt am gesellschaftlichen und öffentlichen Leben teilhaben. Dies umfasst die Bereiche Gesundheit, Politik, Kultur, Bildung, Religion, Sport, Mobilität, Arbeit, Wohnen, Freizeit und sämtliche Weitere. Die gemeinsame Gestaltung des städtischen Lebens wird allen ermöglicht und aktiv gefördert.
In Flensburg finden alle von klein auf bis ins hohe Alter Umwelt- & Rahmenbedingungen vor, um ein Leben in Würde, Gesundheit und Wohlbefinden zu führen.

Field of Action: Health & social participation

Guiding Principle

Flensburg stands for openness, acceptance, equal opportunities and respect for each other. All people in Flensburg can participate equally in social and public life. This includes the areas of health, politics, culture, education, religion, sport, mobility, work, housing, leisure and all other areas. The joint shaping of urban life is made possible and actively promoted for all.
In Flensburg, everyone, from an early age to old age, is provided with the environment and conditions to lead a life of dignity, health and well-being.

Indsatsområde og vejledende princip sundhed og social deltagelse

Flensborg står for åbenhed, accept, lige muligheder og respekt for hinanden. Alle mennesker i Flensborg kan deltage på lige fod i det sociale og offentlige liv. Dette omfatter områderne sundhed, politik, kultur, uddannelse, religion, sport, mobilitet, arbejde, bolig, fritid og mere. Den fælles udformning af bylivet gøres muligt og fremmes aktivt for alle.
I Flensborg har alle, fra de små børn til de gamle, de rette omgivelser og betingelser for at leve et værdigt liv med sundhed og velvære.

zurück / back / tilbage