Öffentlichkeitsbeteiligung
in der Stadt Flensburg

Handlungsfeld & Leitidee Umwelt, Klima und Ressourcenschutz

In Verantwortung gegenüber den lokalen und globalen Ökosystemen und Gesellschaften verfolgt Flensburg den Ansatz einer suffizienten Stadtentwicklung und strebt damit eine Reduktion des Einsatzes von Material und Energie und ihre gerechte Verteilung an.
Flensburg erreicht die Klimaneutralität schnellstmöglich und ohne Auslagerung der sozialen und ökologischen Kosten in andere Regionen. Bis 2030 sind wesentliche Schritte hin zu einer klimaneutralen und gegenüber dem Klimawandel widerstandsfähigen Stadt in der Umsetzung oder Entwicklung.
In Kooperation mit der Region minimiert Flensburg den Flächenverbrauch im Sinne einer Flächenkreislaufwirtschaft. Durch eine ökologische Gestaltung der Flächen und Gewässer, kann Flensburg besser mit dem Klimawandel umgehen (Klimaresilienz) und stärkt die ökologische Vielfalt. Flensburg fördert eine gesunde, regionale und klimafreundliche Ernährung.

Field of Action: Environment, climate and resource protection

Guiding Principle

In responsibility towards the local and global ecosystems and societies, Flensburg pursues the approach of a sufficiency-oriented urban development and thus strives for a reduction in the use of materials and energy and their fair distribution.

Flensburg will achieve climate neutrality as quickly as possible and without outsourcing the social and ecological costs to other regions. By 2030, essential steps towards a climate-neutral and climate change resilient city are being implemented or developed.
In cooperation with the region, Flensburg minimises land consumption in the sense of a circular land economy. Through ecological design of land and water, Flensburg can better cope with climate change (climate resilience) and strengthens ecological diversity. Flensburg promotes a healthy, regional and climate-friendly diet.

Indsatsområde og vejledende princip miljø, klima og ressourcebeskyttelse

Flensborg har et ansvar over for de lokale og globale økosystemer og samfund og følger derfor en tilgang til en tilstrækkelig byudvikling. Byen sstræber således efter en reduktion af forbruget af materialer og energi såvel som en retfærdig fordeling heraf.
Flensborg vil opnå klimaneutralitet så hurtigt som muligt og uden at lægge de sociale og økologiske omkostninger over på andre regioner. Inden 2030 gennemføres eller udvikles væsentlige skridt hen imod en klimaneutral og klimaforandringsresistent by.
I samarbejde med regionen minimerer Flensborg arealforbruget i forbindelse med en cirkulær arealøkonomi. Gennem økologisk udformning af jord og vand kan Flensborg bedre klare klimaændringer (klimaresiliens) og styrke den økologiske mangfoldighed. Flensborg fremmer en sund, regional og klimavenlig kost.

 


zurück / back / tilbage